Landelijk beleid

Op deze pagina wordt informatie over het landelijk beleid en landelijk beschikbare kennis over preventie rond zwangerschap en geboorte gepubliceerd. Zo vind je hier de Preventieagenda voor de Geboortezorg 2018 – 2022: Samen aan  de start voor een beter Nederland en de Preceonceptieindicatielijst (PIL)

De samenwerkende partijen in het College Perinatale Zorg hebben gezamenlijk de Preventieagenda van de Geboortezorg  2018-2022. Opgesteld. Hierin zijn de ambities verwoordt hoe de geboortezorg vanuit het netwerk, kennis, kunde en relatie met de zwangere, wil en kan bijdragen aan een zo goed mogelijke start voor elk kind.  De geboortezorg zoekt daarbij de samenwerking met zorg voor jeugd en het sociaal domein.

Met goede preventie rondom de geboorte valt veel te winnen op sociaal, medisch en psychisch vlak. Een kansrijke (zo goed mogelijke) start voor elk kind in Nederland leidt voor mensen tot een gezonder en gelukkiger leven in deze en de volgende generaties. Daarnaast levert een goede start op langere termijn ook veel maatschappelijk en economisch rendement op voor de BV Nederland.

Er is momenteel veel maatschappelijke aandacht voor preventie. Zo wordt vanuit het Ministerie van VWS wordt binnenkort het programma Kansrijke Start gelanceerd. De samenwerkende partijen in de geboortezorg – Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland – sluiten hier graag op aan en vragen aandacht voor het belang van preventie voor, tijdens en na de zwangerschap.

Met deze agenda hopen de samenwerkende partijen integrale samenwerking tussen professionals in de geboortezorg, zorg voor jeugd en het sociaal domein aan te jagen. Met als doel het verder terugbrengen van de babysterfte en een goede start voor ieder kind in Nederland!

Download: Preventieagenda Geboortezorg

Hoe kan het CPZ met de samenwerkende geboortezorgpartijen bijdragen aan de integrale preventie voor, tijdens en na de bevalling om een zo goed mogelijke start voor alle kinderen in Nederland te bevorderen? Om daar een zo scherp mogelijk antwoord op te krijgen, is een onafhankelijke Expertgroep geïnstalleerd door het College Perinatale Zorg (CPZ). Dit document herbergt een rijkdom aan kennis, analyses en adviezen. De ene keer heel concreet, de andere keer abstracter, dikwijls wetenschappelijk onderbouwd, vaak ook gebaseerd op de praktijkervaring van de expertgroepleden. De achtergrond van deze leden is zeer divers. Deze diversiteit aan perspectieven maakt dit advies een waardevolle inspiratiebron voor zorgverleners en ouders. 

De Expertgroep Preventie pleit voor een centraal gecoördineerde integrale aanpak van preventie. die gericht is op het voorkomen of beperken van medische, psychische en sociale problemen bij (ongeboren) kinderen, pasgeboren baby’s en hun ouders. Volgens de expertgroep zijn de bestaande Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) zijn geschikt om het voortouw te nemen om gemeenten te benaderen, professionals bijeenbrengen, samen de regio analyseren, een preventieplan maken, prioriteiten stellen, de voortgang monitoren en samenwerkingsverbanden koppelen.

Dit uitgebreide advies geeft een mooi overzicht van dat voor de verschillende zorgverleners in het veld handreikingen en inspiratie biedt om preventie rond zwangerschap en geboorte vorm te geven.

Download: Advies Expertgroep Preventie

De  PIL beschrijft op hoofdlijnen de inhoud van preconceptiezorg en is een opzet voor de benodigde multidisciplinaire samenwerkingsafspraken. Hierbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt is van bestaande richtlijnen. Op initiatief van het CPZ heeft de werkgroep heeft met subsidie van ZonMW de PIL ontwikkeld. De PIL is er voor alle zorgverleners dus ook voor bijvoorbeeld de internist, bedrijfsarts of diëtist. Ook zij hebben de verantwoordelijkheid om mensen in de vruchtbare leeftijd goed te informeren over bijvoorbeeld mogelijke risico’s van een aandoening of het effect van medicatie op een toekomstige zwangerschap. Door een mogelijke kinderwens tijdig bespreekbaar te maken kan elke zorgprofessional bijdragen aan de beste start voor moeder en kind. Met behulp van de PIL moet  preconceptiezorg de komende jaren verankerd worden in het (beroepsmatig) handelen van alle beroepsbeoefenaren, breder dan alleen die in de geboortezorg, via zorgstandaarden en overige relevante richtlijnen en protocollen. Ook zal de PIL worden opgenomen in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG)

Download: PIL

Hier komt de korte uitleg van het initiatief en de link naar de url

Hier komt de korte uitleg van het initiatief en de link naar de url

Hier komt de korte uitleg van het initiatief en de link naar de url

Hier komt de korte uitleg van het initiatief en de link naar de url

Hier komt de korte uitleg van het initiatief en de link naar de url

Hier komt de korte uitleg van het initiatief en de link naar de url